BHV

Alle bedrijven, instellingen en organisaties dienen beschikking te hebben over een goed opgeleid persoon, die in staat is in het geval van ongevallen of calamiteiten eerste hulp te verlenen. De cursus bedrijfshulpverlener stelt u in staat aan deze verplichting te voldoen.

De Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) is door C.O.T.A. ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De cursus wordt uitgevoerd aan de hand van het navolgende stappenplan.

 

Introductie

Voorafgaand aan de behandeling van de lesstof zal de docent alle cursisten op de hoogte stellen van het doel, de inhoud en het verloop van het cursusprogramma. Door het geven van een goede voorlichting en het creëren van betrokkenheid beoogt de docent voorwaarden te scheppen die een optimaal cursusresultaat bewerkstelligen. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

 • het ontstaan van de cursus
 • de voordelen van de cursus (voor de cursist en het bedrijf)
 • de duur en inhoud van het cursusprogramma
 • het aantal uren zelfstudie
 • de inhoud en het tijdstip van het examen

 

Cursusprogramma

De cursus die gedurende 2 dagen of 4 avonden/dagdelen (elk van 4 uur) wordt gegeven bevat de volgende modulen:

 

Dag 1

 • Taken van de bedrijfshulpverlener
 • Communicatie tijdens incidenten
 • Brandbestrijding
 • Ontruimingsplan
 • Brand blusinstructie
 • Toets

 

Dag 2

 • Bewustzijnstoornissen
 • Ademhalingsstoornissen
 • Circulatiestoornissen
 • Beademing
 • Reanimatie
 • Bloedingen
 • Toets

Beide modulen bestaan uit een theoretisch en een praktijk gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het stellen van "open" vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet hij erop toe dat de lesstof begrepen en gedragen wordt.

In overleg met u wordt de training gedurende werktijd, de avond of het weekend gepland, hetzij in-company of op locatie. Ook is er de mogelijkheid dat wij een lunch en/of diner verzorgen.

 

Examen
Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Diploma Bedrijfshulpverlener (BHV) uitgereikt.

Docent
De cursus zal worden verzorgd door een erkende docent EHBO en/of een brandweerman.

Klik hier voor de prijzen